Seashell Syrian Shanashil Saj Drum (Daf)

Seashell Syrian Shanashil Saj Drum (Daf)